Zasady odstępowania od umowy deweloperskiej

Zasady odstępowania od umowy deweloperskiej

Komu i kiedy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej?

Otóż ustawodawca przewidział, że od umowy deweloperskiej będzie mógł odstąpić zarówno nabywca, jak i deweloper.

Uprawnienie nabywcy do odstąpienia od umowy

Możesz odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli:

  • umowa deweloperska nie zawiera jednego z elementów, o których mowa w art. 22 ustawy deweloperskiej (o wspomnianych elementach pisałem w kilku ostatnich postach);
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawaratymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach;
  • deweloper nie doręczył w sposób przewidziany w ustawie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami (o obowiązku informacyjnym dewelopera pisałem tutaj);
  • informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej
  • prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy (ten temat także został już poruszony – zapraszam do lektury;

Jako nabywcy przysługuje Ci także prawo odstąpienia od umowy, jeżeli deweloper nie ustanowił odrębnej własności lokalu i nie przeniósł na Ciebie prawa własności lokalu (domu jednordzinnego) w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

W tym przypadku odstąpienie musi zostać poprzedzone wyznaczeniem deweloperowi 120-dniowego terminu na przeniesienie własności mieszkania.

Co bardzo ważne, deweloper nie może domagać się zapłaty określonej sumy pieniężnej z tytułu odstąpienia od umowy deweloperskiej z powyższych przyczyn.

W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przyjmuje się fikcję prawną, iż nie doszło do zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy wywołane opóźnieniem w wykonaniu umowy przez dewelopera uprawnia Cię do żądania od dewelopera zapłaty kary umownej zgodnie z umową deweloperską, względnie dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Powyższe każdorazowo wymaga dokładnej analizy umowy deweloperskiej.

Uprawnienie dewelopera do odstąpienia od umowy

Deweloper także może odstąpić od umowy deweloperskiej.

Ustawodawca przewidział dwa przypadki, w których deweloper jest do tego uprawniony.

Pierwszy przypadek to sytuacja, w której zalegasz z zapłatą krtórejkolwiek płatności wynikającej z umowy z deweloperem.

Jednak złożenie przez dewelopera oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy musi zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem nabywcy do zapłaty w termidnie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy wezwania.

Drugi przypadek, gdy deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej, to niestawiennictwo nabywcy do odbioru lub na umowie końcowej.

W tym przypadku deweloper także musi dokonać odpowiednich aktów staranności.

Takim właśnie aktem będzie dwukrotne doręczenie nabywcy wezwania do stawiennictwa na jednej z tych czynności w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni.

Jeżeli któraś z wyżej wymienionych sytuacji Ciebie dotyczy, pamiętaj że odstąpienie od umowy deweloperskiej najlepiej omówić z adwokatem lub radcą prawnym.

Podziel się wpisem:
Zasady odstępowania od umowy deweloperskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *