Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy

W dzisiejszym wpisie kilka słów o obowiązkach dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Wpis ten mieści się w serii zatytułowanej podstawy, dlatego że nie ma mowy o obrocie jeszcze niewybudowanymi lokalami mieszkalnymi bez wypełnienia powołanych obowiązków przez dewelopera.

Pierwszym z obowiązków spoczywających na deweloperze w związku z rozpoczęciem sprzedaży lokali mieszkalnych jest przygotowanie prospektu informacyjnego. Już w tym miejscu zaznaczę, że tematyka dotycząca prospektów jest na tyle obszerna, że zasługuje na odrębny artykuł.

Ogólnie rzecz ujmując, prospekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wzór prospektu określa załącznik do ustawy deweloperskiej.

Jeden prospekt sporządza się dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeżeli natomiast deweloper podzielił budowę osiedla na pomniejsze etapy, np. budowę ośmiu budynków na cztery zadania inwestycyjne po dwa budynki, to wówczas musi sporządzić po jednym prospekcie dla każdej dwójki budynków, czyli dla każdego zadania inwestycyjnego z osobna.

Jeśli nosisz się z zamiarem zawarcia umowy deweloperskiej, deweloper na Twoje żądanie ma obowiązek doręczenia Ci prospektu informacyjnego na trwałym nośniku danych.
W praktyce prospekty dostępne są w biurach sprzedaży deweloperów, jak również przesyłane przez nich drogą elektroniczną. Co ważne, prospekt udostępniany jest nieodpłatnie.

Poza prospektem, deweloper ma obowiązek umożliwić Ci zapoznanie się z:

  • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • kopią pozwolenia na budowę;
  • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
  • projektem architektoniczno-budowlanym.

Jeżeli po doręczeniu prospektu przez dewelopera, a przed zawarciem umowy deweloperskiej nastąpią zmiany w inwestycji, deweloper będzie zobowiązany powiadomić Cię o tych zmianach. Zgodnie z ustawą deweloper powinien to zrobić doręczając Ci aneks do prospektu albo nowy prospekt ze wskazaniem zmian, które nastąpiły w jego treści lub w treści załączników do prospektu.

Możesz wyrazić zgodę, aby zmieniony prospekt został Ci doręczony w innej formie niż prospekt pierwotny.

Pamiętaj także, że deweloper powinien poinformować Cię o zmianach w inwestycji z wyprzedzeniem umożliwiającym Ci zapoznanie się ze zmianami. Termin ten nie jest wskazany w ustawie. Każdorazowo należy indywidualnie ocenić czy termin ten był odpowiedni. Jeżeli o zmianach dowiesz się tuż przed aktem notarialnym, bez wątpienia można mówić o tym, iż deweloper nie sprostał obowiązkowi informacyjnemu.

Zaniechania ze strony dewelopera w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych mogą umożliwić Ci złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, o czym szerzej w odrębnym wpisie.

Z powyższych względów zachęcam do wnikliwej weryfikacji treści prospektu przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Podziel się wpisem:
Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *